Mielec ul. Ossolińskich 1
Tel: (+48) 17 7874703

Logowanie

Artykuły

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli

UWAGA!!

 

Do wniosku należy załączyć

 

dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie

 

kryteriów w formacie: jpg, pdf.

 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

na rok szkolny 2019/2020

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,

szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.).  

 

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

18–31 marca 2019 r.

27-31 maja 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

1–12 kwietnia 2019 r.

3-7 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

10 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola 

16–19 kwietnia 2019 r.

11-13 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 kwietnia 2019 r.

do godz. 13.00

14 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.                                                                                  

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zalogować się do modułu Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7.  Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

1. Informacje ogólne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział zamieszkałe w Mielcu:

- trzyletnie (urodzone w 2016 r.),

- czteroletnie (urodzone w 2015 r.) ,

- pięcioletnie (urodzone w 2014 r.),

(Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.)

- sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) 

(Dzieci te są obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.)

oraz

- z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym, które  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

             

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Mielcem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.

             

 

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym (2018/19)

Od 07.03.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową: https://eurzad.um.mielec.pldeklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2019/20.

 

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

              Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

              Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może  zlecić  przeprowadzenie  wywiadu,  aby  zweryfikować  oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie   z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

              Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 r., tzw. kryteria samorządowe.

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

30 pkt

Kserokopia(format: jpg, pdf ) pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego

2.

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

15 pkt

Kserokopia (format: jpg, pdf ) pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 

3.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

25 pkt


Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

4.

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

5.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

20 pkt

Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium

6.

Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)

10 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

 

              Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w systemie informatycznym wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

              Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do  przedszkola w terminie 7 dni  od  dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

 - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

 

4. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

 

- w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

- w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

 

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.