Mielec ul. Ossolińskich 1
Tel: (+48) 17 7874703

Logowanie

Artykuły

Poradnik dla rodziców dotyczący rekrutacji

 

Uwaga rodzice!!!

 

 

 

15 kwietnia 2019 r. udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych biorących udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/20. Informacje o wynikach kwalifikacji dostaną Państwo na podanego we wniosku maila. Będą one też dostępne na Państwa koncie na platformie Moje Miasto oraz w Przedszkolach Miejskich.

 

 W dniach  16–19 kwietnia 2019 r. należy potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

 

Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 Potwierdzenie woli będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

 

https://eurzad.um.mielec.pl

 

Po wejściu na stronę należy:

 

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub standardowego logowania (należy zalogować się w taki sam sposób, w jaki logowaliście się Państwo przy rekrutacji tj. rejestrując wniosek).

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Przejdź do wniosku – Przejdź do podglądu podania – Potwierdzenie woli przyjęcia – Potwierdź wolę zapisu w placówce.

 

Wyniki rekrutacji, potwierdzanie woli

zapisu dziecka do przedszkola

 


Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się

na konto na stronie: eurzad.um.mielec.pl

 

 

W przypadku kwalifikacji, rodzic może również dokonać

elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do

przedszkola kwalifikacji.


1. Proszę zalogować się na konto założone na portalu:

eurzad.um.mielec.pl

Wyniki rekrutacji, potwierdzanie woli zapisu dziecka

do przedszkola.


Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się

na konto na stronie: eurzad.um.mielec.pl

W przypadku kwalifikacji, rodzic może również dokonać

elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do

przedszkola kwalifikacji.


1. Proszę zalogować się na konto założone na portalu:

eurzad.um.mielec.pl


2. Po zalogowaniu, proszę przejść do zakładki „Moje

konto”


3. Proszę przejść do zakładki „Edukacja”


4. W kolejnym kroku, proszę wybrać przycisk „Przejdź do

wniosku”


5. Po przejściu do wniosku, będzie widoczna informacja

o kwalifikacji dziecka do przedszkola.6. W przypadku jeśli dziecko została zakwalifikowane

do przedszkola, w celu potwierdzenia


woli przyjęcia, proszę klikać przycisk

„Przejdź do podglądu podania”


7. W kolejnym kroku, proszę wybrać zakładkę

„Potwierdzenie woli zapisu”

8. W kolejnym kroku, proszę wybrać przycisk

„Potwierdź wolę zapisu dziecka w placówce”


9. Po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do przedszkola,

do którego zostało zakwalifikowane,


przy dziecku zostanie wyświetlony komunikat informujący

o przyjęciu dziecka do przedszkola.


Uwaga!


Brak potwierdzenia woli zapisu lub anulowanie

potwierdzenia woli zapisu dziecka do


przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją

z miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!

 

Do wniosku należy załączyć

 

dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie

 

kryteriów w formacie: jpg, pdf.

 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Szanowni Państwo,

w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej dziecka lub wypełnić wniosek rekrutacyjny do przedszkola. 


Zarejestrowana kontynuacja lub wniosek muszą być zatwierdzone przez przedszkole pierwszego wyboru tj. szkołę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji. 

 

             

Spis treści

Logowanie na portalu „Moje Miasto”............................................................................................. 2

Rejestracja kontynuacji.................................................................................................................. 5

Krok 1. Dane dziecka...................................................................................................................... 5

Krok 2.  Dane rodziców/opiekunów prawnych................................................................................. 7

Krok 3. Dodatkowe informacje....................................................................................................... 8

Krok 3. Wybór placówki................................................................................................................. 8

Krok 4. Panel podsumowania......................................................................................................... 9

Krok 5. Podpisanie zarejestrowanej kontynuacji............................................................................ 10

Rejestracja wniosku rekrutacyjnego.............................................................................................. 12

Krok 1: Wprowadzanie numeru PESEL, IMIENIA, NAZWISKA........................................................... 13

Krok 2: Dane kandydata............................................................................................................... 13

Krok 4: Dane rodziców/opiekunów prawnych................................................................................ 14

Krok 5. Dodatkowe informację...................................................................................................... 15

Krok 6: Lista preferencji................................................................................................................ 16

Krok 7.  Kryteria rekrutacyjne....................................................................................................... 17

Krok 8. Pouczenia........................................................................................................................ 18

Krok 9. Panel podsumowania........................................................................................................ 18

Krok 10. Podpis wniosku podpisem zaufanym................................................................................ 19

Krok 11. Dodawanie załączników.................................................................................................. 19

Krok 12. Podpisanie dokumenty podpisem zaufanym..................................................................... 20

Status wniosku/zgłoszenia............................................................................................................ 22

Status „ Niepotwierdzony”........................................................................................................... 22

Status „Potwierdzony”................................................................................................................. 23

Status „Odrzucony”...................................................................................................................... 23

 

 

             

Logowanie na portalu „Moje Miasto”  

 

Uwaga!

Warunkiem rejestracji kontynuacji dziecka lub wniosku rekrutacyjnego dziecka  w elektronicznej rekrutacji do przedszkola jest posiadanie profilu zaufanego. 

 

Rejestracja kontynuacji oraz wniosków rekrutacyjnych będzie się odbywała poprzez stronę „Moje miasto” dostępną pod adresem: eurzad.um.mielec.pl  

Po wejściu na stronę „Mojego miasta” proszę skorzystać z opcji „Zaloguj” 

 

W kolejnym korku, należy wybrać opcję logowania poprzez zakładkę „Profil zaufany”  

 

 

Logowanie za pomocą profilu zaufanego może odbywać się za pomocą:

  • banku (jeśli wcześniej profil zaufany został założony w banku)
  • za pomocą loginu i hasła jeśli profil zaufany był założony przez stronę: https://epuap.gov.pl  i potwierdzony w Urzędzie Miejskim w Mielcu. 

 

Po zalogowaniu się na konto należy przejść do zakładki „Moje konto”

 

 

Następnie należy przejść do zakładki „Edukacja” oraz zakładki „Rejestracja do przedszkola”

 

 

W kolejnym panelu znajdują się w menu po lewej stronie informacje dotyczące rekrutacji oraz możliwość rejestracji. 

  • Pozycja „Informator o ofercie” umożliwia zapoznanie się ofertą edukacyjną przedszkoli. Zakładka ta jest dostępne przez cały okres rekrutacji.
  • Pozycja „Terminarz” zawiera harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. 
  • W ostatniej pozycji „Pliki do pobrania, instrukcje” zamieszczone są instrukcje dotyczące wprowadzania danych do systemu oraz niezbędne dokumenty

 

 

 

Rejestracja kontynuacji 

 

Proszę w panelu „Rejestracja kontynuacji” wpisać dane dziecka: Pesel, Imię, Nazwisko dziecka, które będzie kontynuowało edukację w przedszkolu 

 

 

 

Krok 1. Dane dziecka

 

Proszę uzupełnić brakujące dane dziecka

 

Uwaga!

Jeżeli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy w systemie zaznaczyć opcję „Dziecko posiada orzeczenie…”. Zaznaczenie opcji umożliwi wybranie na liście preferencji oddziału integracyjnego- części integracyjnej

Uwaga!

Uzupełniając pole ulica, proszę wpisać fragment ulicy, a następnie z listy wybrać poprawną ulicę

 

W przypadku wprowadzania kontynuacji, jeśli dziecko jest spoza miasta Mielec, należy w polu Miejscowość zmienić nazwę miejscowości, wybierając ją ze słownika.

 

 

Krok 2.  Dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Proszę uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 

 

 

Uwaga!

Jeżeli adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych jest taki sam jak dziecka, nie trzeba wpisywać go ponownie, wystarczy nacisnąć przycisk „Kopiuj adresy z danych dziecka”.

 

Krok 3. Dodatkowe informacje 

 

 

Proszę, uzupełnić informacje o deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

Krok 3. Wybór placówki 

Z listy należy wybrać przedszkole w którym dziecko będzie kontynuowało edukację przedszkolną 

 

W tym celu należy wybrać kolejno:

• Placówkę • Grupę rekrutacyjną - i  nacisnąć „+ Dodaj”.

 

Po wybraniu i dodaniu przedszkola z listę, należy przejść do kolejnego kroku wybierając

 

Krok 4. Panel podsumowania 

Proszę sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

 

Uwaga!

Jeżeli   zaistnieje        konieczność    zmiany            wprowadzonych        danych,           proszę skorzystać  z odpowiedniego przycisku „Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania kontynuacji.

 

 

 

Krok 5. Podpisanie zarejestrowanej kontynuacji 

 

Następnie należy podpisać kontynuację wybierając przycisk „Podpisz potwierdzenie złożenia deklaracji kontynuacji” 

 

 

Uwaga!

Zarejestrowana i podpisana podpisem zaufanym kontynuacja wymaga zatwierdzenia  w przedszkolu. 

W przypadku, kiedy grupa rekrutacyjna lub inne dane podczas wprowadzania kontynuacji zostały  wprowadzone nieprawidłowo, przedszkole może dokonać edycji. 

 

Uwaga!

Zarejestrowana, a nie podpisana podpisem zaufanym kontynuacja nie będzie potwierdzona w przedszkolu. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Podpisz potwierdzenie złożenia deklaracji kontynuacji” wyświetli się panel profilu zaufanego, należy odpowiednio wybrać opcję, za pomocą której dokumenty będzie podpisany. 

 

 

Po podpisaniu dokumentu na koncie będzie widniała informacją, kiedy kontynuacja  została podpisana i przez kogo. 

 

Uwaga! 

Zarejestrowana kontynuacja musi być podpisana przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.  

Uwaga! 

Po potwierdzeniu kontynuacji przez przedszkole, kontynuacja  zmieni status na: „Kontynuacja potwierdzona”

 

Rejestracja wniosku rekrutacyjnego 

 

Za pomocą panelu „Zarejestruj się” mogą Państwo wypełnić wniosek o przyjęcie przedszkola. Po zapisaniu danych wniosek będzie widoczny na koncie „Moje miasto”. Logując się na swoje konto mogą Państwo na kolejnych etapach zweryfikować status wniosku oraz wyniki rekrutacji. 

Panel „Zarejestruj się” jest dostępny zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po zakończeniu etapu składania wniosków o przyjęcie do przedszkola panel ten zostaje wyłączony

Aby wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie do przedszkola, należy wykonać następujące kroki: 

 

Krok 1: Wprowadzanie numeru PESEL, IMIENIA, NAZWISKA

Proszę wpisać numer PESEL kandydata, imię oraz nazwisko kandydata, następnie proszę nacisnąć „Zarejestruj się”.

                                            

Uwaga! Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL lub system informuje o błędnym numerze PESEL, samodzielne wypełnienie elektronicznego wniosku/zgłoszenia jest niemożliwe. Proszę zgłosić się do przedszkola, do którego chcielibyście Państwo, żeby uczęszczało dziecko. Pracownicy placówki pomogą rozwiązać problem numeru PESEL.

Krok 2: Dane kandydata

 

Proszę wpisać dane kandydata, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

Pola oznaczone „*” są polami wymaganymi. Niewpisanie informacji spowoduje, że system nie przepuści Państwa do następnego kroku.

 

 

Adres zamieszkania kandydata

 

 

Domyślnie w miejscowości pojawia się Mielec, należy uzupełnić: ulicę, nr domu/mieszkania oraz kod pocztowy. Zgodnie z zasadami rekrutacji, w naborze do przedszkoli mogą brać udział dzieci zamieszkałe w Mielcu. Jeśli miejscowość zostanie zmieniona na inną system nie pozwoli zarejestrować wniosku. 

 

Krok 4: Dane rodziców/opiekunów prawnych

 

Proszę uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, następnie przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”. 

 

Wpisując telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych należy wpisać 9 cyfr, bez spacji oraz bez + 48

Podanie adresu mailowego nie jest obowiązkowe, jednakże zaleca się podawanie adresu email, ponieważ na podany adres będzie przesłana informacja o wynikach rekrutacji. 

 

Krok 5. Dodatkowe informację  

 

Proszę uzupełnić informację dotyczącą deklarowanych godzin pobytu dziecka z przedszkoli, następnie proszę przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „Dalej”.  

 

 

Krok 6: Lista preferencji 

 

Proszę utworzyć listę preferencji dodając przedszkola wraz z grupami rekrutacyjnymi  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.  

Pamiętaj!  

Na liście preferencji można umieścić maksymalnie trzy przedszkola. 

  • Z listy rozwijalnej „Placówka” proszę wybrać przedszkola 
  • Z listy rozwijalnej „Grupa rekrutacyjna” proszę wybrać grupę rekrutacyjną w wybranym przedszkolu. 

 

na liście preferencji z numerem priorytetu (preferencji). 

 

Aby dodać kolejne pozycje na liście preferencji należy ponownie z listy „Placówka” wybrać  przedszkole oraz grupę rekrutacyjną, następnie należy nacisnąć „+Dodaj”. Wybrane przedszkole pojawi się na liście preferencji z kolejnym numerem preferencji. 

Przed zatwierdzeniem wniosku przez przedszkole pierwszego wyboru listę preferowanych placówek można modyfikować:

  • Przenosi placówkę na wyższy priorytet  
  • Przenosi placówkę na niższy priorytet 
  • Usuwa placówkę z listy preferencji  

Następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej” 

 

Krok 7.  Kryteria rekrutacyjne 

 

Proszę zaznaczyć kryteria, które spełnia kandydat, następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

 

 

Krok 8. Pouczenia  

Proszę zapoznać się z pouczeniami, następnie proszę przejść do kolejnego kroku wprowadzania danych przyciskiem „Dalej”.

 

Krok 9. Panel podsumowania 

 

Proszę sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

Uwaga! 

Jeżeli   zaistnieje        konieczność   zmiany            wprowadzonych        danych,          proszę skorzystać  z odpowiedniego przycisku „Powrót do...”, co pozwoli Państwu powrócić do właściwego kroku wprowadzania wniosku/zgłoszenia.

Jeżeli wszystkie dane są poprawne, proszę nacisnąć „Zapisz”.

 

             

Krok 10. Podpis wniosku podpisem zaufanym  

 

Po zapisaniu danych w „Panelu podsumowania” należy wybrać przycisk „Podpisz wniosek podpisem zaufanym” 

 

Uwaga! 

Jeśli we wniosku zostały zaznaczone kryteria, które wymagają potwierdzenia poprzez dołączenie dokumentów, w kolejnym panelu wyświetli się możliwość dodania załączników do wniosku. 

Krok 11. Dodawanie załączników  

W panelu dodawania załączników, należy przy każdym dokumencie kliknąć przycisk „Przeglądaj”  

 

     

 

Z dysku komputera należy wybrać plik, po jego załączeniu należy kliknąć „Dodaj” 

 

Po dodaniu wszystkich wymaganych załączników,  w systemie w prawym górnym rogu wyświetli się przycisk „Podpisz wniosek podpisem zaufanym”  

 

Krok 12. Podpisanie dokumenty podpisem zaufanym  

Po kliknięciu w przycisk „Podpisz wniosek podpisem zaufanym” wyświetli się panel profilu zaufanego, należy odpowiednio wybrać opcję, za pomocą której dokumenty będzie podpisany. 

 

 

 

 

 

Po podpisaniu dokumentu na koncie będzie widniała informacją kiedy wniosek wraz z dokumentami został podpisany i przez kogo. 

 

Uwaga! 

Wniosek może być podpisany podpisem zaufanym przez dwie osoby.

 

Status wniosku/zgłoszenia  

 

Status wniosku wyświetlany jest po zalogowaniu się na portal „Moje miasto”  w zakładce „Edukacja” po kliknięciu przycisku „Przejdź do wniosku” przy imieniu i nazwisku dziecka. 

 

Status „ Niepotwierdzony”

Po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie posiada on status„Niepotwierdzony”.  Status ten ulegnie zmianie po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku przez przedszkole pierwszego wyboru (przedszkole wprowadzone na pierwszym miejscu listy preferencji). 

 

 

 

 

Status „Potwierdzony”  

Jeśli szkoła pierwszego wyboru potwierdzi wniosek w systemie, uzyska ono status „Potwierdzony”. W elektronicznej rekrutacji biorą udział tylko wnioski potwierdzone przez przedszkole pierwszego wyboru. 

 

Status „Odrzucony”

Przedszkole pierwszego wyboru może również odrzucić potwierdzenie wniosku w systemie. Informacja o odrzuceniu wniosku wyświetlona jest na stronie głównej po zalogowaniu się do konta na stronie publicznej. 

 

 

Uwaga! 

Jeśli status wniosku widnieje jako „Niepotwierdzony” lub „Odrzucony” wówczas wniosek może być przez rodzica edytowany. Każda wykonana zmiana we wniosku wymaga ponownego złożenia podpisu zaufanego. 

 

 

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.