Mielec ul. Ossolińskich 1
Tel: (+48) 17 586 36 12

Logowanie

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 3

w Mielcu

 

Motto:

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

Lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia,

Nie żądajmy, lecz przekazujmy,

Pozwólmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

 by samo chciało chcieć”

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2009 r. Podstawa Wychowania Przedszkolnego

- Rozporządzenia MEN z dn. 7.10.2009 r. i dn. 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

- Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego określających specyfikę przedszkola i kierunki pracy oraz oczekiwania rodziców.

Misja Przedszkola

Wspomaganie każdego przedszkolaka poprzez tworzenie optymalnych warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.

Wizja Przedszkola

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, realizujemy ideę integracji, jako formę współistnienia, promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Cele wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by orientowały się w tym, co dobre i co złe.

3.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele główne przedszkola:

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

Cele szczegółowe:

1.Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.

2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów przez każde dziecko na miarę jego możliwości.

3. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

4. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz aktywne włączanie rodziców w życie przedszkola.

5. Włączanie się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska.

6. Nauczyciele stosują metody i formy zapewniając wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągając sukces rozwojowy.

7. Zarządzanie przedszkolem stwarza warunki bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dziecka, daje możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz zapewnia różnorodne formy współpracy z rodzicami.

 

Absolwent naszego Przedszkola:

- jest otwarty, twórczy i spontaniczny,

- jest aktywny oraz sprawny fizycznie,

- zna siebie i swoje możliwości,

- szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo,

- radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy,

- jest życzliwy i sumienny,

- osiąga sukcesy.

 

Wizytówka przedszkola

Nasze przedszkole mieści się przy ul. Ossolińskich 1, w centrum miasta. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. Przestronne sale przedszkolne oraz ich wyposażenie zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę, a atrakcyjne zabawki zgromadzone w kącikach tematycznych zachęcają do kreatywności w czasie zabaw dowolnych. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt do zabaw ruchowych. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, a dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budynek przedszkolny i ogród podlega monitoringowi.

                                                                                                                                                                   

W naszym przedszkolu:

DYREKTOR:

- prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego,

- stwarza warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci,

- dba o zapewnienie organizacyjnego ładu w przedszkolu,

- tworzy właściwy klimat pedagogiczny,

- stwarza warunki do rozwoju kadry pedagogicznej,

- dba o własny rozwój

- właściwie gospodaruje bazą i finansami,

- zapewnia promocję placówki.

 

NAUCZYCIELE:

- aktywni i twórczy,

- chętni do pracy i otwarci na zmiany,

- odnoszą sukcesy,

- znają i stosują aktywne metody pracy,

- wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy,

- analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy,

- współpracują ze środowiskiem i rodzicami.

 

DZIECI:

- czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu,

- wyposażone są w wiedze i umiejętności na miarę optymalnych indywidualnych możliwości rozwojowych,

- osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole,

- są twórcze i kreatywne,

- przygotowane do dobrej komunikacji społecznej,

- odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych,

- wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność.

 

RODZICE:

- posiadają pełną informację o działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

- współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań,

- otwarci na zmiany zachodzące w placówce,

- wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola,

- są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

 

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.

 

Programy realizowane w naszym przedszkolu:

- Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”

- Program adaptacyjny dziecka 3 letniego „Wkrótce będę przedszkolakiem”

- „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska

- program katechezy „Jezu ufam Tobie” w grupie dzieci 6 letnich

 

Programy własne:

- „Mały podróżnik”

- „Zabawa w teatr”

- „Mali odkrywcy. Tajemnice wody”

- „Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”

- „Dziecięca matematyka”

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Katalog metod stosowanych w przedszkolu:

1. Metody czynne:

- metody samodzielnych doświadczeń,

- metody kierowania własną działalnością dziecka,

- metody zadań stawianych dzieciom,

- metody ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatrzyki, utwory literackie, koncerty muzyczne).

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

Codzienną praktykę nauczyciela wzbogacają o nowatorskie metody pracy z dziećmi:

- twórcze metody aktywności ruchowej C.Orffa, R.Labana, A.M.Kniessów, metoda Ruchu Rozwijającego W.Szerborne,

- elementy metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz,

- metoda nauczania matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- metody aktywizujące,

- metody twórczego myślenia,

- metoda projektu.

 

By rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci w przedszkolu prowadzone są kółka: plastyczne, teatralne, geograficzne i matematyczne.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka, a proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. W wyniku prowadzonych obserwacji w miarę potrzeb prowadzone są zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze obserwacji,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej,

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według programów wspierających i korygujących rozwój, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy, przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości szkolnej dziecka.

 

Współpraca z rodzicami

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami, chcemy by rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola i naszymi partnerami w procesie wychowania i nauczania dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Ścisła współpraca z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne i grupowe,

- konsultacje i rozmowy z Dyrektorem i nauczycielami,

- kącik dla rodziców,

- zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych,

- zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców,

- prelekcje specjalistów,

- udział w uroczystościach przedszkolnych,

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- wyrażanie przez rodziców opinii o pracy przedszkola.

 

Jednym z priorytetów działalności naszego przedszkola jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Dzieci poznają historię i współczesność naszego miasta i regionu, kształtując tożsamość narodową i regionalną oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

 

Formy współpracy ze środowiskiem:

- udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną, w tym w akcjach charytatywnych na rzecz organizacji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia,

- kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka,

- promowanie placówki poprzez:

  • prowadzenie strony internetowej,
  • publikacje osiągnięć w lokalnych mediach,
  • udział dzieci i nauczycieli w konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
  • kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych mieleckich przedszkoli.

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje oraz specjalistów: logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel wspomagający. Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą współdziałaniu i współpracy całego zespołu.  Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie oraz wspiera ich rozwój zawodowy.

Priorytety:

1.Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem:

- zdrowego żywienia (2013/2014)

- kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych (2015/2016)

- znaczenia ruchu dla rozwijania sprawności fizycznej (2014/2015)

2. Wzbogacanie form i metod współpracy z rodzicami.

3.Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, promocji przedszkola w środowisku.

4.Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez adaptację w poczuciu bezpieczeństwa.

Treści będą realizowane poprzez zawarcie ich w rocznych planach pracy przedszkola w latach 2013 -2016.

 

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2013 r. 

 

Roczny Plan Pracy

 

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

 

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Jestem bezpieczny – ogród przedszkolny i dalsze środowisko”

 

 

 

 

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 

- wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017

 

- podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

- diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci

 

- oczekiwań rodziców

 

- priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018:

 

- prowadzić w porozumieniu z rodzicami i pomocą psychologa pracę indywidualną z dziećmi mającymi problemy emocjonalne,

 

- opracować harmonogram indywidualnych konsultacji z rodzicami dotyczących prawidłowego rozwoju emocjonalnego i zachowań społecznych dzieci,

 

- włączać rodziców w proces edukacyjny dzieci. Systematycznie informować o zadaniach i celach pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 

- zapznawać rodziców z umiejętnościami opanowanymi przez dzieci poprzez informacje na tablicach grupowych lub w formie listów.

 

 

 

Priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018:

 

- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

 

 

 

 

Cele:

 

- poznawanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w ogrodzie i w dalszym otoczeniu,

 

- wdrażanie dzieci do zachowań warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,

 

- podejmowanie działań zwiększających świadomość dzieci w zakresie istniejących zagrożeń,

 

- kształtowanie właściwych postaw u dzieci gwarantujących bezpieczeństwo w ogrodzie przedszkolnym i dalszym środowisku,

 

- stwarzanie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i edukacyjnych

 

do kształtowania zachowań sprzyjających bezpieczeństwu,

 

- systematyczna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkole-dom,

 

- poszerzanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami związanymi
z bezpieczeństwem.

 

 

 

Jestem bezpieczny - ogród przedszkolny i dalsze środowisko”

 

 

 

Praca z dziećmi

 

L. p.

Działania i sposoby realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Realizacji „Programu adaptacyjnego” dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

 

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.

VIII – X 2017

Nauczyciele poszczególnych grup

2.

Wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie- Kodeks Przedszkolaka

 

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

3.

Praca z serią opowiadań „Antosia uczy i ostrzega” oraz tablic „Prawie wszystko o bezpieczeństwie” ukazujących prawidłowe i nieprawidłowe zachowania; Wykorzystanie płyt CD „Przygoda

w górach”, „Zimowe szaleństwo”

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

4.

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje z zakresu bezpieczeństwa

 

Cały rok

Dyrektor Przedszkola

5.

Uczymy się pomagać i ratować – spotkanie dzieci

z ratownikami medycznymi, poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

XI 2017

Nauczyciele

6.

Zorganizowanie warsztatów dla rodziców:

„Ja i moje dziecko po tej samej stronie”;

„Pierwsza pomoc”

 

IX.2017

w ciągu roku

Dyrektor Przedszkola Nauczyciele

7.

Opracowanie tematu kompleksowego „Zielony Kapturek uczy mnie, jak bezpiecznie zachować się” dostosowanego do możliwości percepcyjnych dzieci w różnym wieku; omawianie tematyki poruszania się poza domem, kontaktów z obcymi, ze zwierzętami, reagowanie na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu (np. trujące substancje, niebezpieczne przedmioty);

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

8.

Tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności mającej na celu poznanie i utrwalanie zasad:

- bezpiecznego zachowania się w ogrodzie przedszkolnym, na placu zabaw, na ulicy, w różnych instytucjach, np. SCK, bibliotece, sklepie, UM, przychodni, w środkach transportu;

- bezpiecznego korzystania ze sprzętu w ogrodzie, na placu zabaw;

- bezpiecznego kontaktu z nieznajomymi,

ze zwierzętami;

- przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

9.

Zorganizowanie wycieczki do siedziby Komendy Policji; zorganizowanie spotkania z jednostką Straży Pożarnej;

V 2018

cały rok

Nauczycielki grup starszych

10.

Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa

w ogrodzie, na placu zabaw, w środowisku zewnętrznym przy wykorzystaniu różnorodnych metod i środków dydaktycznych:

-obiekty przestrzenne na zewnętrznych placac zabaw;

-zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach;

-zasady bezpiecznego poruszania się środkami transportu;

-zasady bezpiecznego zachowania się w różnych instytucjach;

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

11

Promowanie zasad bezpieczeństwa poprzez:

- udział w teatrzykach,

- poznawanie wierszy opowiadań, bajek

- prezentacje multimedialne

- współpracę z instytucjami

- poznawanie literatury związanej z tematem, np. cykle książek „Zuzia”; „Franklin” (wybrane pozycje);

Pies z ulicy Bałamutów; Przygoda z małpką i inne;

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

12

Systematyczna realizacja założeń programu profilaktyczno - wychowawczego „Wiem, umiem, stosuję”

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Współpraca z rodzicami

 

Lp.

Działania i sposoby realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela

z rodzicami i opiekunami

 

IX 2017

Nauczyciele wszystkich grup

2.

Systematyczne prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców, zamieszczanie informacji dotyczących spraw bieżących, imprez okolicznościowych, świąt oraz spraw dotyczących dzieci.

Zamieszczenie na tablicy kącika dla rodziców

oraz na stronie internetowej artykułów na temat bezpieczeństwa.

 

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

3.

Zapraszanie rodziców na organizowane uroczystości

 

W ciągu roku

Nauczyciele wszystkich grup

5.

Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów

z instytucjami użyteczności publicznej:

  1. - Policja

- Ochotnicza Straż Pożarna

- Urząd Miasta

- MBP

- SCK

- FKS Stal Mielec

- Służba Zdrowia

- Sanepid

- szkoły

Cały rok

E. Gaj

6.

Kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych

z Mieleckich Przedszkoli

Wiosna 2018

R. Szumełda

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze-

 

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zmianami)

 

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 560 )

 

- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

-Koncepcja Pracy Przedszkola

 

-Statut Przedszkola

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy przedszkola został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

 

nr ….......................................... w dniu ………… .

 

 

 Roczny Plan Pracy


Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu


na rok szkolny 2016/2017



„Jestem bezpieczny – dom i przedszkole”


Plan pracy został opracowany na podstawie:
- wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2015/2016,
- podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
- diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci,
- oczekiwań rodziców,
- priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/2016:
 - w większym stopniu wykorzystywać aktywność i potencjał dzieci do pomocy
w przygotowywaniu i likwidacji zajęcia,
- w czasie przekazywania dzieciom nowych zasad, reguł, instrukcji posługiwać się jasnym, prostym językiem.

Priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017:
- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży,
- kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.


Cele:
- poznawanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w domu i w przedszkolu,
- wdrażanie dzieci do zachowań warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,
- podejmowanie działań zwiększających świadomość dzieci w zakresie istniejących zagrożeń,
- kształtowanie właściwych postaw u dzieci gwarantujących bezpieczeństwo w domu, przedszkolu i środowiska,
 - stwarzanie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych i edukacyjnych do kształtowania zachowań sprzyjających bezpieczeństwu,
- systematyczna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkole-dom,
- poszerzanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami związanymi
z bezpieczeństwem.






„Jestem bezpieczny- dom i przedszkole”

Praca z dziećmi
Lp.    Działania i sposoby realizacji    Termin    Osoby odpowiedzialne
1.    Realizacji „Programu adaptacyjnego” dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji  przedszkola przez dzieci i rodziców.    VIII – X 2016


Cały rok    Nauczyciele poszczególnych grup
2.    Wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie- Kodeks Przedszkolaka
    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
3.    Praca z serią opowiadań „Antosia uczy i ostrzega” ukazujących prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w domu i przedszkolu    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
4.    Wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje z zakresu bezpieczeństwa
    Cały rok    Dyrektor Przedszkola
5.    Uczymy się pomagać i ratować- nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy- zajęcia praktyczne pod okiem instruktora    IV 2017    Nauczyciele
6.    Zorganizowanie i przeprowadzenie międzygrupowego przeglądu „Bezpieczny Przedszkolak”    V 2017    Nauczyciele wszystkich grup
7.    Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności mającej na celu utrwalanie zasad:
- bezpiecznego poruszania się po budynku przedszkolnym,
- bezpiecznego korzystania z zabawek, wyposażenia sal,
- bezpiecznego korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
- bezpiecznych kontaktów z rówieśnikami- przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
8.    Zorganizowanie wycieczki do siedziby Straży Pożarnej
     V 2017
     Nauczyciele
9.    Zakup elementów odblaskowych do wykorzystania w czasie wyjść poza teren przedszkola.
    IX 2016    Dyrektor przedszkola
10    Wykorzystując różnorodne metody i środki dydaktyczne zapoznawać z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w domu:
- urządzenia elektryczne, gazowe,
- środki chemiczne i lekarstwa,
- „Przedszkolak sam w domu”- nie otwieranie drzwi obcym    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
11    Promowanie zasad bezpieczeństwa poprzez:
- udział w teatrzykach,
- poznawanie wierszy opowiadań, bajek
- prezentacje multimedialne
- współpracę z instytucjami    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
12    Systematyczna realizacja założeń programu wychowawczego „Wiem, umiem, stosuję”
    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup



Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Lp.    Działania i sposoby realizacji    Termin    Osoby odpowiedzialne
1.    Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami i opiekunami
    IX 2015    Nauczyciele
2.    Systematyczne prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców, zamieszczanie informacji dotyczących spraw bieżących, imprez okolicznościowych, świąt oraz spraw dotyczących dzieci.
Zamieszczenie na tablicy kącika dla rodziców oraz na stronie internetowej artykułów na temat bezpieczeństwa.
    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
3.     Zapraszanie rodziców na organizowane uroczystości
     W ciągu roku    Nauczyciele wszystkich grup
4.    Systematyczna współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych przedszkole - dom
    Cały rok    Nauczyciele wszystkich grup
5.    Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej:
- Policja
- Ochotnicza Straż Pożarna
- Służba Zdrowia
- Sanepid
- szkoły
    Cały rok    E. Gaj
6.    Kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych z Mieleckich Przedszkoli    IV 2017    R. Szumełda
B. Jędrychowska
G. Babula
M. Herchel





Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami)
- Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- Statut Przedszkola


Roczny Plan Pracy przedszkola został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej


 

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.